جستجو
Filters
بستن

پروژه بافت 85: آموزش بافت سرهمی کودک

آموزش بافتنی: پروژه‌های بافت 

آموزش بافت سرهمی نوزاد را خیلی از دوستان از ما درخواست کرده بودند. در این مقاله آموزشی، طرز بافت یک سرهمی نوزاد برای سنین 3، 6 و 12 ماه را به شما آموزش خواهیم داد.

 

اندازه دور سینه نوزاد

3 ماه: 40 سانتی‌متر

6 ماه: 43 سانتی‌متر

12 ماه: 48 سانتی‌متر

 

دور سینه سرهمی تمام شده

3 ماه: 56 سانتی‌متر

6 ماه: 61 سانتی‌متر

12 ماه: 66 سانتی‌متر

 

وسایل لازم برای بافت سرهمی

سایزها: 3 (6، 12) ماه

کاموای رنگ اصلی: (آبی)، 3 (3، 4 کلاف)

خرید اینترنتی کاموا

کاموای رنگ مکمل (A): رنگ سفید؛ 3 (3، 4) کلاف

کاموای نوزادی سفید

مقداری کاموا به رنگ سبز برای لنگر کشتی روی سرهمی

فروش اینترنتی کاموا حسن آباد

میل بافتنی: سایز 3 و 3.5 میلی‌متر

برای خرید میل بافتنی اینجا کلیک کنید.

4 عدد دونه‌گیر

6 عدد دکمه

 

مقیاس بافت

24 دونه در 32 رج با میل‌های بزرگتر (بافت ساده): یک مربع 10 × 10 سانتی‌متر باید ایجاد شود.

دستورالعمل‌های بافت

دستورالعمل‌های بافت، برای کوچکترین سایز داده شده‌اند. تغییرات برای سایزهای بزرگتر، در داخل پرانتز داده شده‌اند.

الگوی بافت راه راه

با نخ A، به صورت ساده، 6 رج ببافید.

با نخ اصلی، به صورت ساده، 6 رج ببافید.

این 12 رج، الگوی بافت راه راه را شکل می‌دهند.

 

الگوی بافت پشتِ سرهمی

××× پای چپ: ×× با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، 27 (29-31) دونه سر بیاندازید.

رج اول (روی کار): (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از زیر ببافید.

رج دوم: (1 دونه از رو، 1 دونه از زیر) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، 1 دونه از رو ببافید.

2 رج آخر را به صورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو)، دوبار دیگر تکرار کنید (در کل، 6 رج)، 1 (0، 2) دونه بطور یکنواخت به دو انتهای رج آخر اضافه کنید – 28 (29، 33) دونه داریم.

اکنون میل بافتنی‌های بزرگتر را بردارید و شروع به بافت (طبق الگوی راه‌ راه) نمایید. 1 دونه به هر دو انتهای رج هفتم و هر 6 (6، 8) رج یکبار اضافه کنید تا 36 (39، 43) دونه روی میل، وجود داشته باشد.

الگوی بافت راه راه را بدون کم و زیاد کردن دونه ادامه دهید تا اندازه قسمت پای سرهمی از شروع، به 12.5 (15، 19) سانتی‌متر برسد. رج آخر را به صورت روی کار ببافید. ××

نخ را قطع کنید و دونه‌ها را روی دونه گیر قرار دهید.

پای راست: دستورالعمل‌های بافت، از ×× تا ×× برای پای چپ را مجدداً ببافید. نخ را قطع نکنید.

کار بافت را به شرح ذیل ادامه دهید:

 

متصل کردن پاها به یکدیگر

رج بعدی (روی کار): طبق الگوی بافت راه راه، 36 (39، 43) دونه مربوط به پای راست را ببافید. کار را برگردانید. 4 دونه سر بیاندازید. کار را برگردانید و طبق الگوی بافت راه راه، 36 (39، 43) دونه از پای چپ را ببافید – 76 (82، 90) دونه روی میل داریم.

بدون کم و زیاد کردن دونه، طبق الگوی بافت راه راه ببافید تا اندازه کار از رج اتصال دو پای سرهمی، به 7.5 (9، 10) سانتی‌متر برسد. رج آخر را به صورت روی کار ببافید.

در ادامه بافت طبق الگوی بافت راه راه، در رج بعدی و 10 (12، 12) رج یکبار، 1 دونه از دو انتهای میل کم کنید تا 66 (72، 78) دونه روی میل باقی بماند. ×××/

طبق الگوی بافت راه راه و بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار از رج اتصال پاها، به 32 (35، 38) سانتی‌متر برسد. در انتها، یک رج روی کار ببافید.

شکل دادن به یقه پشت

رج بعدی: طبق الگوی بافت راه راه، 22 (24، 27) دونه از لبه یقه ببافید. کار را برگردانید. دونه‌های باقیمانده را روی دونه گیر قرار دهید.

در 2 رج بعدی در لبه یقه، 1 دونه کم کنید – 20 (22، 25) دونه داریم.

1 رج، بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید. دونه‌ها را روی یک دونه گیر قرار دهید.

در حالی که روی کار به سمت شماست، 22 (24، 24) دونه بعدی را نبافته روی یک دونه‌گیر قرار دهید. نخ را به دونه‌های باقیمانده متصل نموده و تا انتهای رج، طبق الگوی بافت راه راه ببافید.

در قسمت لبه یقه روی 2 رج بعدی، 1 دونه کم کنید – 20 (22، 25) دونه داریم.

1 رج، بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید. دونه‌ها را روی یک دونه‌گیر قرار دهید.

الگوی بافت جلوی سرهمی

توجه کنید که در اینجا پای چپ، پای راست و پای راست، پای چپ می‌باشد. از قسمت ××× تا ××× که برای پشت داده شده‌ بود را مجدداً ببافید.

بدون کم و زیاد کردن دونه طبق الگوی بافت راه راه ببافید تا اندازه کار از رج اتصال، به 28.5 (32، 34.5) سانتی‌متر برسد. کار را با یک رج روی کار، به اتمام برسانید.

شکل دادن به یقه جلو

رج بعدی: طبق الگوی بافت راه راه در لبه یقه، 26 (29، 32) دونه ببافید. کار را برگردانید. دونه‌ها را روی یک دونه گیر بگذارید.

در قسمت لبه یقه در 2 (4، 2) رج بعدی، 1 دونه کم کنید، سپس در رج‌های یک در میان بعدی، 1 دونه کم کنید تا 20 (22، 25) دونه باقی بماند.

طبق الگوی بافت راه راه، بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار از شروع، هم اندازه قسمتِ پشت تا سرشانه گردد. دونه‌ها را روی یک دونه‌گیر بگذارید.

در حالی‌که روی کار به سمت شماست، 14 دونه بعدی را نبافته روی یک دونه‌گیر قرار دهید. نخ را به دونه‌های باقیمانده متصل نموده و تا انتهای رج، طبق الگوی بافت راه راه ببافید.

در قسمت لبه یقه در 2 (4، 2) رج بعدی، 1 دونه کم کنید، سپس، در رج‌های یک در میان بعدی 1 دونه کم کنید تا 20 (22، 25) دونه باقی بماند.

طبق الگوی بافت راه راه و بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار از شروع، هم اندازه قسمت پشت تا سرشانه شود. دونه‌ها را روی یک دونه‌گیر بگذارید.

الگوی بافت آستین‌ها

با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، 39 (41، 43) دونه سر بیاندازید و 6 رج بصورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید، 5 دونه به طور یکنواخت تا رج آخر اضافه کنید تا تعداد دونه‌ها به 44 (46، 48) رج برسد.

اکنون میل‌های بزرگتر را بردارید و طبق الگوی بافت راه راه ببافید، همزمان به دو انتهای رج پنجم و نیز هر 6 (4، 4) رج یکبار در ادامه بافت، 1 دونه به هریک از دو سر رج اضافه کنید تا تعداد دونه‌ها به 54 (54، 56) دونه برسد.

فقط برای سایزهای 6 و 12 ماه: از آخرین دونه‌ای که اضافه کردید، هر 6 رج یکبار، 1 دونه به دو انتهای رج اضافه کنید تا تعداد دونه‌ها به (60، 66) دونه برسد.

دستورالعمل برای همه سایزها: طبق الگوی بافت راه راه و بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار شما از شروع به 14 (16.5، 19) سانتی‌متر برسد. در انتها، یک رج روی کار ببافید و انتهای کار را کور کنید.

کارهای نهایی بافت

نوار یقه پشت

در حالی که روی کار به سمت شماست، با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، از قسمت سمت راست و پایین لبه یقه پشت، 3 دونه بردارید و از زیر ببافید. 22 (24، 24) دونه از دونه‌های مربوط به پشت از روی دونه‌گیر بردارید و از زیر ببافید، 1 دونه در وسط کم کنید. 3 دونه از قسمت سمت چپ و بالای لبه یقه پشت بردارید و از زیر ببافید – 27 (29، 29) دونه داریم.

با شروع از رج دوم، 5 رج به صورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید (همانند آنچه در مورد قسمت پای چپ مربوط به پشت انجام دادید).

نوار سرشانه قسمت راستِ پشت

در حالی‌که روی کار به سمت شماست، با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، 20 (22، 25) دونه از دونه‌های روی دونه‌گیر که مربوط به قسمت راست و پشتِ سرشانه می‌باشد، برداشته و از زیر ببافید، 2 (2، 3) دونه بطور یکنواخت اضافه کنید، سپس 5 دونه از کنار نوار یقه پشت برداشته و از زیر ببافید – 27 (29، 33) دونه داریم. از رج دوم، 5 رج به صورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید. به صورت کشباف کور کنید.

نوار سرشانه قسمت چپِ پشت

در حالی‌که روی کار به سمت شماست، با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، 5 دونه از کنار نوار یقه پشت برداشته و از زیر ببافید، سپس 20 (22، 25) دونه از قسمت چپ و پشتِ سرشانه که روی دونه‌گیر قرار داده بودید را برداشته و از زیر ببافید، 2 (2، 3) دونه بطور یکنواخت اضافه کنید. 27 (29، 33) دونه داریم. با شروع از رج دوم، 5 رج به صورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید. انتهای کار را به صورت کشباف کور کنید.

نوار یقه جلو

در حالی که روی کار به سمت شماست، با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، 14 دونه از قسمت سمت چپ و پایین لبه یقه جلو بردارید و از زیر ببافید. 14 (14، 16) دونه از دونه‌های مربوط به پشت را از روی دونه‌گیر بردارید و از زیر ببافید، 1 دونه در وسط کم کنید. 14 دونه از قسمت سمت راست و بالای لبه یقه جلو بردارید و از زیر ببافید – 41 (41، 43) دونه داریم.

با شروع از رج دوم، 5 رج به صورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید (همانند آنچه در مورد قسمت پای چپ مربوط به پشت انجام دادید).

 

نوار سرشانه قسمت چپِ جلو

در حالی‌که روی کار به سمت شماست، با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، 20 (22، 25) دونه از دونه‌های روی دونه‌گیر که مربوط به قسمت چپ و جلوی سرشانه می‌باشد، برداشته و از زیر ببافید، 2 (2، 3) دونه بطور یکنواخت اضافه کنید، سپس 5 دونه از کنار نوار یقه جلو برداشته و از زیر ببافید – 27 (29، 33) دونه داریم.

از رج دوم، 3 رج به صورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید.

رج چهارم: 5 دونه به صورت کشباف ببافید. (2 تا کور کنید. 6 {7، 9} دونه شامل دونه روی میل بعد از کور کردن را به صورت کشباف ببافید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید. 2 دونه کور کنید. تا انتهای رج، به صورت کشباف ببافید. 3 جا دکمه ایجاد شد.

1 رج دیگر به صورت کشباف ببافید، 2 دونه روی دونه‌های کور شده، سربیاندازید. به صورت کشباف کور کنید.

 

نوار سرشانه قسمت راستِ جلو

در حالی‌که روی کار به سمت شماست، با نخ اصلی و میل‌های کوچکتر، 5 دونه از کنار نوار یقه جلو برداشته و از زیر ببافید، سپس 20 (22، 25) دونه از قسمت راست و جلویِ سرشانه که روی دونه‌گیر قرار داده بودید را برداشته و از زیر ببافید، 2 (2، 3) دونه بطور یکنواخت اضافه کنید. 27 (29، 33) دونه داریم.

با شروع از رج دوم، 3 رج به صورت کشباف (1 دونه از زیر، 1 دونه از رو) ببافید.

 

رج چهارم: 2 دونه به صورت کشباف ببافید. (2 تا کور کنید. 6 {7، 9} دونه شامل دونه روی میل، بعد از کور کردن را به صورت کشباف ببافید)؛ دستورالعمل داخل پرانتز را یکبار دیگر تکرار کنید. 2 دونه کور کنید. تا انتهای رج، به صورت کشباف ببافید. 3 جا دکمه ایجاد شد.

1 رج دیگر به صورت کشباف ببافید، 2 دونه روی دونه‌های کور شده، سربیاندازید. به صورت کشباف کور کنید.

نوار سرشانه جلو را روی نوار سرشانه پشت قرار دهید و آستین را به لباس بدوزید. روی لبه‌های پهلو جلو و پشت (11.5 {12.5، 14} سانتی‌متر از بالای سرشانه به سمت پایین) نشانه بگذارید.

آستین‌ها را بین نشانه‌هایی که گذاشته بودید، بدوزید. درزهای پهلو و آستین را بدوزید. دکمه‌ها را به سرهمی بدوزید.

نظر شما
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!